Το ευρωπαικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας έχει εναρμονιστεί σε σημαντικό βαθμό στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το κοινοτικό κεκτημένο στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας απαρτίζεται από 15 Οδηγίες και 2 Κανονισμούς, ενώ πολύ σημαντική είναι και η συμβολή του Δικαστηρίου της Ενωσης, το οποίο με τις ερμηνευτικές του παρεμβάσεις λειτούργησε ως κινητήριος μοχλός για μια βαθύτερη εναρμόνιση τα τελευταία χρόνια.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Οδηγία 2019/789 της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 • Οδηγία 2019/790 της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ,

 • Κανονισμός 2017/1128 της 14ης Ιουνίου 2017 για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά.

 • Κανονισμός 2017/1563 της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.

 • Οδηγία 2017/1564 της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

 • Οδηγία 2014/26/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά
 •  Οδηγία 2001/29/ΕΚ  της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροϕορίας 
 •  Οδηγία 2012/28/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων.
 • Οδηγία 2006/115/ΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας ( αντικατάσταση και κωδικοποίηση Οδηγίας 92/100/EΚ )
 • Οδηγία 2011/77/ΕΕ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων.
 •  Οδηγία 2006/116/ΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (αντικατάσταση και κωδικοποίηση  Οδηγίας 93/98/ΕΚ).
 •  Οδηγία 93/83/ΕΟΚ  της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αϕορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εϕαρμόζονται στις δορυϕορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση.
 • Οδηγία 2001/84/ΕΚ  της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης.
 • Οδηγία 2009/24/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κωδικοποιημένη έκδοση-Αντικατάσταση Οδηγίας 91/250/ΕΚ)
 •  Οδηγία 96/9/ΕΟΚ της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.
 • Οδηγία 87/54/ΕΟΚ  της 16ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραϕιών προϊόντων ημιαγωγών.
 • Οδηγία 2004/48/ΕK της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.