Το κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας μιας χώρας είναι η δικαιική αναπαράσταση του πολιτισμού της. Στην Κύπρο, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπεται στο Ν. 59/1976
Το κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας ακολουθεί την παράδοση του common law, ενώ πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια υπήρξε και η επίδραση του κοινοτικού δικαίου.
Αρμόδιο για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Παραλήπτη.
Η Κύπρος έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Βέρνης με τον Περί της Σύμβασης της Βέρνης για τη Διεθνή Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Εργων Κυρωτικό Νόμο 86/1979.Βασική αρχή είναι η χορήγηση της προστασίας άνευ διατυπώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, σε αντίθεση με ότι ισχύει για τα σήματα και τις ευρεσιτεχνίες, ένα πνευματικό έργο προστατεύεται αυτόματα από την στιγμή της δημιουργίας του, χωρίς να χρειάζεται να κατατεθεί ή να καταχωρηθεί σε κάποιον επίσημο φορέα ή αρχή.